Reglement | Nijdrop

Reglement

  • Rookverbod

In alle gebouwen van Nijdrop geldt een rookverbod. Volgens de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid is het verboden te roken in een ���jeugdhuis. De overheidsdienst baseert zich op drie relevante Koninklijke Besluiten (KB) die het roken in openbare plaatsen verbieden (KB 15 mei 1990, KB 13 december 2005 en KB 6 juli 2006) en de wet van 28 
december 1983 over de vergunning voor het verstrekken van sterke drank. Het KB van 1990 voorziet een rookverbod in plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, met uitzonderingen voor de horeca. Het KB van 2005 en de wijziging in juli 2006 voorzien een striktere interpretatie van doelgroep, plaatsen en definities.

  • Lidmaatschap

Nijdrop is toegankelijk voor jongeren vanaf 14 jaar. 
Een lidkaart van het jeugdhuis is te verkrijgen aan de prijs van €5. ���De leden zijn verplicht bij hun bezoek aan het jeugdhuis hun lidkaart samen met hun identiteitskaart bij zich te hebben. 
De controle van de lidkaarten behoort enkel toe aan de jeugdhuiscoördinator, de beroepskrachten, de leden van de Raad van Bestuur, de werkgroepleden of de inrichters van een activiteit, die dit dan ook op elk ogenblik kunnen doen.����� Houders van een lidkaart worden in de statuten van de vereniging beschouwd als toegetreden leden. Toegetreden leden hebben geen stemrecht.

  • Uitsluiten van personen / schade

Iedere toeschouwer dient zich naar behoren te gedragen en te onderwerpen aan de richtlijnen van de verantwoordelijken. De verantwoordelijken kunnen in alle omstandigheden een lid of bezoeker verplichten Nijdrop te verlaten. Ze zijn gerechtigd te eisen dat de lidkaart wordt afgegeven. De verantwoordelijken zullen de Raad van Bestuur hiervan in kennis stellen via de jeugdhuiscoördinator. De Raad van Bestuur zal dan in samenspraak met de beroepskrachten een beslissing nemen. Bij uitsluiting zullen de ordediensten verwittigd worden. 
Van elk lid en elke bezoeker van Nijdrop verwachten wij dat zij respect hebben voor het gebouw, het meubilair en het materiaal. In geval van opzettelijke vernieling, beschadiging of ontvreemding van voorwerpen behorende tot, of zich bevindende in het jeugdhuis zal het lidmaatschap van de betrokkene vervallen en is deze verplicht de schade te vergoeden. Ook hier zullen de ordediensten verwittigd worden. Dit geldt ook voor Nijdrop-activiteiten die buiten de Nijdrop plaats hebben.

  • Verbruik

Niemand is verplicht enige consumptie te nemen. Indien de bezoekers iets wensen te gebruiken dienen zij aan de toog te bestellen. Het is de bezoekers ten strengste verboden achter de bar te komen. 
De tapverantwoordelijke is gerechtigd het schenken van alcoholische dranken te weigeren indien hij/zij dat nodig acht. Het schenken van alcoholische dranken aan personen onder invloed van alcohol is ten strengste verboden. Iedereen kan aansprakelijk gesteld worden, indien hij/zij aan een dronken persoon alcoholische dranken verstrekt. 
De gebruikers van alcohol dienen de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben. 
Er mag enkel drank genuttigd worden binnen de lokalen en op het terrein van de Nijdrop. 
Het is niet toegelaten zelf drank mee te brengen en te nuttigen. 
Men is verplicht contant te betalen, drinken op de ‘poef’ is niet toegestaan.

  • Eigen bezittingen

Iedereen is verantwoordelijk voor eigen bezittingen. 
Fietsen, bromfietsen en scooters dienen geplaatst te worden in de fietsenstalling. Deze horen niet thuis voor de deur en ingang, ook niet in de Nijdrop of voor de deur van de buren. 
Nijdrop is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke bezittingen die er worden achtergelaten. 
De discobar en toog zijn geen vestiaire en bijgevolg worden er hier geen persoonlijke bezittingen (vesten, helmen, rugzakken,…) achtergelaten.

  • Organisatie

De enige organismen met beslissende bevoegdheid zijn de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. 
De Raad van Bestuur kan, indien nodig of nuttig, advies inwinnen van de werkgroepen, de leden van de Algemene Vergadering, de beroepskrachten en de jeugdhuiscoördinator. 
De beslissingen van de Raad van Bestuur zijn bindend voor alle leden van de Nijdrop en voor de beroepskrachten.

  • Werkgroepen: Jongerenlabo, tappers, dj’s, concerten…

De Raad van Bestuur, beroepskrachten en de jeugdhuiscoördinator hebben een ondersteunende en controlerende functie naar de werkgroepen toe. 
Wie zich wil inzetten voor één of andere werkgroep, kan dit melden via de site of aan één van de verantwoordelijken. 
Elk lid kan en mag altijd activiteiten (mee-)organiseren in samenspraak met werkgroepen of de jeugdhuiscoördinator. 
De Raad van Bestuur behoudt zich het recht om bij misbruik leden van medewerking uit te sluiten.

Het jongerenlab

Het jongerenlab staat mee in voor de organisatie van de verschillende activiteiten in samenspraak met de beroepskrachten.
Zij formuleren voorstellen en suggesties die kaderen binnen de algemene werking en doen voorstellen ter verbetering van de werking.
De leden van het jongerenlab staan mee in voor het goede verloop van activiteiten.
Het labo bestaat uit minsten zeven (7) en maximum twaalf (12) werkende leden. Om lid te worden van de kerngroep moeten zij worden voorgedragen door minstens 5 werkende leden. De Raad van Bestuur bekrachtigt de kandidaturen voor het jongerenlabo. De leden van het jongerenlab worden verkozen voor het huidige werkjaar. 
De leden van het jongerenlab kiezen onder elkaar een voorzitter. Het voorzitterschap tijdens de vergaderingen van het jongerenlab wordt waargenomen door 1 of meer beroepskrachten, aangeduid door de Raad van Bestuur.

Tappers

Leden van de tapploeg moeten de leeftijd van 16 bereikt hebben. 
De tappers zorgen voor het goede verloop van de bardiensten. 
Tijdens de openingsuren zijn zij verantwoordelijk voor het goede verloop van zaken in de instuif. 
Zij dienen erop te letten dat de gebruikers van alcohol de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben. 
De tapper van dienst is gerechtigd het schenken van alcoholische dranken te weigeren indien hij/zij dit nodig acht. Het schenken van alcoholische dranken aan personen onder invloed is ten strengste verboden. 
Dj’s 
De werkgroep dj’s zorgt voor de muzikale omlijsting en biedt de mogelijkheid tot dansen, zij doen dit met het nodige respect voor het materiaal (disco-bar, cd’s en lichtinstallatie). 
Ze zijn verantwoordelijk voor de netheid en organisatie van de discobar. �����In geval er zich onregelmatigheden voordoen, moeten ook zij hun verantwoordelijkheid opnemen.

Werkgroep concerten

Werkgroep Concerten staat in voor de concertwerking, alsook voor de ondersteuning van muzikanten, het organiseren van aanverwante activiteiten zoals workshops, infosessies, e.d.

  • Gebruik van illegale middelen

Het is ten strengste verboden om middelen die bij wet verboden zijn te nuttigen en te verhandelen in de Nijdrop. 
Wordt iemand betrapt op druggebruik/bezit dan wacht hem een onmiddellijke schorsing en worden de ordediensten ingelicht. 
Wordt iemand betrapt op het verhandelen van illegale middelen, dan wordt deze persoon onmiddellijk geschorst en worden de ordediensten ingelicht en aangespoord tot diepgaand onderzoek. 
Heeft iemand problemen met druggebruik of andere problemen, dan kan hij/zij hiermee altijd terecht bij de jeugdhuiscoördinator. Dit gesprek valt onder haar/zijn beroepsgeheim en wordt onder geen enkel beding verspreid onder derden, ook niet aan de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering. 
Indien nodig kan er naderhand samengewerkt worden met een preventiedienst of ontwenningscentrum.

  • Slotbepalingen

Aan alle leden wordt het reglement in zijn huidige vorm meegedeeld, alsmede alle wijzigingen en aanvullingen. 
Alle voorstellen, opmerkingen en dergelijke aan de Raad van Bestuur, gebeuren via de jeugdhuiscoördinator. 
Ieder lid of bezoeker erkent kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement, zich eraan te onderwerpen en niets te doen dat de ‘goede naam’ van het jeugdhuis zou schaden. 
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 8 februari 2009.

Implementatie door Kenneth Heyvaert. Powered by Wordpress.