top of page
nijdrop gebouw.jpeg

#NDRP

JEUGDHUIS en muziekcentrum

Nijdrop is een jeugdhuis in Opwijk. We organiseren concerten, fuiven, workshops, activiteiten en caféavonden. 

In Nijdrop willen we ons meer dan ooit volledig op de jeugdwerking smijten, en zo een huis aanbieden waar jullie je – de jeugd – jullie goesting kunnen doen. Er kunnen nog steeds aan spotprijzen fuiven worden georganiseerd met een over-the-top-en-state-of-the-art geluids- en lichtinstallatie, er kunnen nog meer dan tevoren spontaan café-avonden escaleren tot een avond die je nooit vergeten zal, er kan nog harder gegaan worden op vrijdagavond, met nog meer liefde en nog meer plezier. Daarnaast zorgen we ook nog steeds voor een goedgevulde concertagenda. Van grote concerten in de zaal tot gezellige caféconcerten op vrijdag. 

Nijdrop zag het levenslicht als jeugdhuis in het mythische jaar 1968. Twee jaar later werd het eerste concert georganiseerd met Doctor Downtrip. Dat maakt Nijdrop tot de oudste muziekclub van het Clubcircuit! Snel volgde een hele reeks van bekende en minder bekende artiesten met o.a. Boudewijn De Groot, The Chieftains, Toots Thielemans, Urbanus en Willem Vermandere. De focus zat voornamelijk op kleinkunst en folk. Nijdrop huisde in een oude hoeve, het was er klein maar vooral gezellig. In die beginjaren ontstonden er ook vele hobbyclubs in de schoot van het jeugdhuis. Enkele van die clubs, zoals de judoclub, zijn er vandaag nog steeds.

 

De nood aan plaatsen waar de jongeren uit die tijd zich ongebonden konden uitleven was groot, en het succes van Nijdrop navenant. De werking groeide, en de infrastructuur groeide mee. Er werd een zaal opgetrokken naast de hoeve, en ineens was daar een heuse concertzaal ter beschikking. Nijdrop werd de culturele hotspot van de regio, al bestond dat woord toentertijd nog niet. De pogingen om Nijdrop in die jaren politiek te claimen waren talrijk, maar de organisatie stond toen, en ook nu nog steeds, op zijn ongebonden karakter.

rocktheboat.jpg
oudenijdrop.jpg

HUISREGLEMENT

Kern
De kern staat in voor de organisatie van de verschillende activiteiten in samenspraak met de beroepskrachten. Zij formuleren voorstellen en suggesties die kaderen binnen de algemene werking en doen voorstellen ter verbetering van de werking. De leden van de kern staan mee in voor het goede verloop van activiteiten. De kern bestaat uit minsten zeven (7) en maximum twaalf (12) werkende leden. De leden van de kern worden verkozen voor het huidige werkjaar. De leden van de kern kiezen onder elkaar een voorzitter.

 

Werkgroepen: Bar, DJ’s, Anti-stress, Zomerhappening, Outsiderz, Concertwerking, …
De Raad van Bestuur, beroepskrachten en de jeugdhuiscoördinator hebben een ondersteunende en controlerende functie naar de werkgroepen toe. Wie zich wil inzetten voor één of andere werkgroep, kan dit melden via de site of aan één van de verantwoordelijken. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om bij misbruik vrijwilligers van medewerking uit te sluiten.


Barwerking
Leden van de tapploeg moeten de leeftijd van 16 bereikt hebben. De tappers zorgen voor het goede verloop van de bardiensten. Tijdens de openingsuren zijn zij verantwoordelijk voor het goede verloop van zaken in de instuif. Zij dienen erop te letten dat de gebruikers van alcohol de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben. De tapper van dienst is gerechtigd het schenken van alcoholische dranken te weigeren indien hij/zij dit nodig acht. Het schenken van alcoholische dranken aan personen onder invloed is ten strengste verboden.


Cashless
Sinds 2020 is Nijdrop volledig cashless. Dit is efficiënter en veiliger werken. Betalen kan met Bancontact of Payconiq.


DJ’s
De werkgroep dj’s zet de muzikale lijn uit tijdens de feestjes. Ze zijn verantwoordelijk voor de netheid en organisatie van de discobar. In geval er zich onregelmatigheden voordoen, moeten ook zij hun verantwoordelijkheid opnemen.


Rookverbod
In alle gebouwen van Nijdrop geldt een rookverbod. Volgens de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid is het verboden te roken in een jeugdhuis. De overheidsdienst baseert zich op drie relevante Koninklijke Besluiten (KB) die het roken in openbare plaatsen verbieden (KB 15 mei 1990, KB 13 december 2005 en KB 6 juli 2006) en de wet van 28 december 1983 over de vergunning voor het verstrekken van sterke drank. Het KB van 1990 voorziet een rookverbod in plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, met uitzonderingen voor de horeca. Het KB van 2005 en de wijziging in juli 2006 voorzien een striktere interpretatie van doelgroep, plaatsen en definities.


Leeftijd
Nijdrop is toegankelijk voor jongeren vanaf 14 jaar. Jongeren kunnen vrijwilliger worden vanaf 16 jaar. Een bestuursfunctie opnemen kan vanaf 18 jaar. Een bezoeker moet in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart.


Organisatie
De enige organismen met beslissende bevoegdheid zijn de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur kan, indien nodig of nuttig, advies inwinnen van de werkgroepen, de leden van de Algemene Vergadering, de beroepskrachten en de jeugdhuiscoördinator. De beslissingen van de Raad van Bestuur zijn bindend voor alle bezoekers van Nijdrop.


Uitsluiten van personen / schade
Iedere toeschouwer dient zich naar behoren te gedragen en te onderwerpen aan de richtlijnen van de verantwoordelijken. De verantwoordelijken kunnen in alle omstandigheden een bezoeker verplichten Nijdrop te verlaten. De verantwoordelijken zullen de Raad van Bestuur hiervan in kennis stellen via de jeugdhuiscoördinator. Bij een toegangsverbod zullen de ordediensten verwittigd worden. Van elke bezoeker van Nijdrop verwachten wij dat zij respect hebben voor het gebouw, het meubilair en het materiaal. In geval van opzettelijke vernieling, beschadiging of ontvreemding van voorwerpen behorende tot, of zich bevindende in het jeugdhuis is deze verplicht de schade te vergoeden. Ook hier zullen de ordediensten verwittigd worden. Dit geldt ook voor Nijdrop-activiteiten die buiten Nijdrop plaats hebben.


Verbruik
Niemand is verplicht enige consumptie te nemen. Indien de bezoekers iets wensen te gebruiken dienen zij aan de toog te bestellen. Het is de bezoekers ten strengste verboden achter de bar te komen. De barverantwoordelijke is gerechtigd het schenken van alcoholische dranken te weigeren indien hij/zij dat nodig acht. Het schenken van alcoholische dranken aan personen onder invloed van alcohol is ten strengste verboden. Iedereen kan aansprakelijk gesteld worden, indien hij/zij aan een dronken persoon alcoholische dranken verstrekt. De gebruikers van alcohol dienen de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben. Er mag enkel drank genuttigd worden binnen de lokalen en op het terrein van Nijdrop. Het is niet toegelaten zelf drank mee te brengen en te nuttigen. Men is verplicht contant te betalen, drinken op de ‘poef’ is niet toegestaan.


Eigen bezittingen
Iedereen is verantwoordelijk voor eigen bezittingen. Fietsen, bromfietsen en scooters dienen geplaatst te worden in de fietsenstalling. Deze horen niet thuis voor de deur en ingang, ook niet in de Nijdrop of voor de deur van de buren. Nijdrop is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke bezittingen die er worden achtergelaten. De discobar en toog zijn geen vestiaire en bijgevolg worden er hier geen persoonlijke bezittingen (vesten, helmen, rugzakken,…) achtergelaten.

 

Gebruik van illegale middelen
Het is ten strengste verboden om middelen die bij wet verboden zijn te nuttigen en te verhandelen in Nijdrop. Wordt iemand betrapt op druggebruik/bezit dan wacht hem een onmiddellijke schorsing en worden de ordediensten ingelicht. Wordt iemand betrapt op het verhandelen van illegale middelen, dan wordt deze persoon onmiddellijk geschorst en worden de ordediensten ingelicht en aangespoord tot diepgaand onderzoek. Heeft iemand problemen met druggebruik of andere problemen, dan kan hij/zij hiermee altijd terecht bij de jeugdhuiscoördinator. Dit gesprek valt onder haar/zijn beroepsgeheim en wordt onder geen enkel beding verspreid onder derden, ook niet aan de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering. Indien nodig kan er naderhand samengewerkt worden met een preventiedienst of ontwenningscentrum.


Slotbepalingen
Ieder lid of bezoeker erkent kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement, zich eraan te onderwerpen en niets te doen dat de ‘goede naam’ van het jeugdhuis zou schaden. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 21 september 2017.

bottom of page